50 Diwrnod Cyn I Ras Fôr Volvo Gyrraedd Caerdydd

 

Mae Dydd Sadwrn 7 Ebrill yn dynodi 50 diwrnod i fynd cyn y disgwylir i Ras Fôr Volvo, y digwyddiad hwylio anoddaf a mwyaf ei bri yn y byd, gyrraedd Caerdydd ar Ddydd Sul 27 Mai i aros yma am bythefnos, gan wella enw da Caerdydd fel dinas flaengar ar y glannau.

 

Share
07 Apr 2018

Disgwylir i'r cychod ar flaen y fflyd gyrraedd Bae Caerdydd ryw bryd ar Ddydd Llun Gŵyl y Banc wedi mordaith 2,900 milltir forol ar draws yr Iwerydd o Newport, Rhode Island. Mae’r arhosiad hwn ar yr Iwerydd y mae cymaint yn ei ddeisyf yn taenu enw da Caerdydd i bob cwr o’r byd fel dinas forol am mai dyma’r ymweliad cyntaf â’r DU ers 12 mlynedd ar gyfer ras a ddechreuodd ym 1973. Bydd yn rhoi hwb ariannol sylweddol i economi Cymru ym ‘Mlwyddyn y Môr’ Croeso Cymru.

Daeth y peryglon a wynebir gan y cystadleuwyr yn y Ras i’r amlwg yr wythnos diwethaf pan gollwyd yr aelod criw John Fisher dros ymyl y cwch yng Nghefnfor y De, sydd mor beryglus, ar fordaith y fflyd rhwng Seland Newydd a Brazil. Derbyniodd y drasiedi sylw byd-eang, gan ennyn cydymdeimladau o bob cwr, ond mae’r Ras yn mynd yn ei blaen ac mewn saith wythnos bydd yn croesi’r Iwerydd o Newport, Rhode Island i lanio yng Nghaerdydd lle caiff ymwelwyr o bob rhan o’r byd gyfle i weld y fflyd o longau hwylio yn agos ac i ddarganfod mwy am Gaerdydd.

Ras Fôr Volvo yw’r diweddaraf mewn cyfres hir o ddigwyddiadau chwaraeon rhyngwladol mawr i gael eu cynnal yng Nghaerdydd yn y blynyddoedd diwethaf, gan gynnwys gornest Focsio Pwysau Trwm y Byd yr wythnos ddiwethaf, Ffeinal Cynghrair y Pencampwyr UEFA 2017, gemau allweddol yng Nghwpan Rygbi’r Byd 2015, a phêl-droed Olympaidd yn 2012.

Bae Caerdydd oedd y project ailddatblygu’r glannau mwyaf yn Ewrop pan gafodd ei ddatblygu ar ddiwedd yr 20fed ganrif, gan droi yr hyn a fu unwaith yn borthladd allforio glo mwyaf y byd yn ganolfan chwaraeon a hamdden, yn cynnal y Gyfres Hwylio Eithafol rhyngwladol, sawl Grand Prix Cychod Modur a digwyddiadau canŵio rhyngwladol.

 

Dywedodd yr Arglwydd Elis-Thomas, Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon Llywodraeth Cymru|: “Gyda 50 diwrnod i fynd, rydym yn dechrau cyffroi ynghylch glaniad Ras Fôr Volvo. Rydym wrth ein boddau yn gallu chwarae ein rhan yn y digwyddiad hwn – yn enwedig yn ystod ein dathliad o’n glannau gwych yn ystod Blwyddyn y Môr eleni. Bydd yr arhosiad yng Nghaerdydd yn hwb mawr i economi Cymru, ac mae’n cynnig cyfle arall i wella ymhellach ar broffil rhyngwladol cadarnhaol Cymru.”

 

Cychwynnodd y ras 45,000 milltir forol o Alicante yr Hydref diwethaf, gan deithio ar draws y cefnforoedd mawr gan aros yn rhai o'r cyrchfannau morol mwyaf adnabyddus fel Hong Kong, Cape Town ac Auckland. Pan fydd yn gadael Caerdydd ar 10 Mehefin, bydd yn symud ymlaen i Gothenburg a The Hague ar gyfer y cymal olaf ddiwedd Mehefin.

Mae un o’r cychod, Turn The Tide on Plastic, yn helpu i ledaenu’r neges am y niwed y mae plastig yn y môr yn ei greu, ac mae'n casglu data ar ficro-plastigau ar eu mordaith o gwmpas y byd. Ymhlith y criw mae’r Cymro Bleddyn Môn, sy’n edrych ymlaen at gael dod adref fis Mai. Dywedodd Bleddyn: Mae Ras Fôr Volvo yn brawf anferth ar allu a dycnwch, ac mae wedi bod yn un o brofiadau mwyaf anhygoel fy mywyd i. Fel Cymro, mae’n wych taw Caerdydd yw’r arhosiad yn y DU, ac felly rwy’n edrych ymlaen gymaint at ddal fyny gyda theulu a ffrindiau pan gyrhaeddwn ni Fae Caerdydd ym mis Mai.”

Bydd gŵyl pythefnos o hyd am ddim ym Mhentref Ras Fôr Volvo wedi ei leoli ger Morglawdd Bae Caerdydd, lle gall ymwelwyr weld y cychod a chanfod amrywiaeth o atyniadau ac adloniant yn ymwneud â’r Ras ar y glannau, gan gynnwys cerddoriaeth fyw a pherfformiadau o LEXICON, dehongliad cyfoes o dreftadaeth byd y syrcas, wedi ei greu gan NoFit State o Gaerdydd a Firenza Guidi. Bydd blas Cymreig ar yr ŵyl, gyda chynhyrchwyr o Gymru yn cynnig bwyd a diod lleol – o fariau yn cynnig cwrw crefft i’r gwerthwyr bwyd stryd mwyaf poblogaidd.

 

Dywedodd Aelod Cabinet Cyngor Caerdydd dros Hamdden a Diwylliant, y Cynghorydd Peter Bradbury: “Mae’r cyffro yn cynyddu go iawn wrth i ni gyfri lawr o 50 i’r diwrnod pan fydd Ras Fôr Volvo yn cyrraedd Caerdydd. Mae am fod yn bythefnos wych yn y ddinas ac yn gyfle arall i arddangos ein cymhwyster fel cyrchfan i ddigwyddiadau chwaraeon mawr. Rydym yn edrych ymlaen yn fawr i groesawu’r criwiau a’r holl ymwelwyr â’r ddinas ar gyfer yr hyn sy’n addo bod yn olygfa gwerth ei gweld ar y môr.”

cymraeg.volvooceanracecardiff.com/?force=2; Croesocaerdydd.com; Croesocymru.com

 

Delweddau ar gael ar http://images.volvooceanrace.com/assetbank-volvo/action/browseItems?categoryId=14538&categoryTypeId=1&allCats=0&sortAttributeId=0&sortDescending=false&page=2&pageSize=60&filterId=-1&showSortingForm=false

 

Mae gwirfoddolwyr nawr yn cael eu recriwtio i gefnogi’r digwyddiad, felly dylai unrhyw un a diddordeb ymweld â www.thesportshub-cardiff.com neu ffonio 02920 205283

 

 

DIWEDD

 

 

Nodiadau i Olygyddion

Pentref Ras Fôr Volvo yng Nghaerdydd

Sinema’r Glôb

Yn cynnig cipolwg ar y ras ei hun, yn datgelu mwy am y cymeriadau sydd eu hunain wedi rasio a’r heriau a wynebwyd ganddynt.

 

Gweithdai Acwariwm Morol Cenedlaethol

Amrywiaeth o weithdai hwyliog, yn canolbwyntio ar bwnc plastig gaiff ei ddefnyddio ond unwaith.

 

Replica Volvo-65

Cyfle i frolio i’ch ffrindiau gyda hunlun y tu ôl i olwyn lywio cwch hwylio Volvo!

 

Perfformiad Citrus Arts, Llongddrylliadau – Derbynwyr y Llongddrylliad

Perfformiadau hynod gorfforol yn cyfuno syrcas a dawns a drama i adrodd straeon cyffredin i bawb.

 

Cerddoriaeth Cinio

Llond lle o synau cerddorol i chi eu mwynhau. Bob dydd bydd y pentref Bwyd Stryd yn cynnal cerddoriaeth fyw i gyd-fynd â’r ystod anhygoel o fwydydd fydd ar gael.

 

Organised Kaos Youth Circus – Gweithdai Syrcas

Rhowch gynnig ar diablo, jyglo, beicio un-olwyn a llawer mwy!

 

Gweithgareddau Campau Dŵr

Wastad wedi dymuno gallu mwynhau ar y dŵr ond yn ansicr lle i ddechrau arni? Bydd Hyfforddwyr wrth law i gynnig sesiynau blasu mewn hwylio a phadlo bwrdd. Cofrestrwch ar gyfer eich lle am ddim ar y dydd!

 

Cerddoriaeth yr Hwyr

Pan fo’r safle ar agor tan 9pm, dewch draw i flasu’r bwyd a diod blasus ac ymlacio wrth i’r haul fachlud dros Fae Caerdydd, gyda sesiynau cerddoriaeth wedi eu curadu gan sefydliadau gan gynnwys BBC Gorwelion a SŴN.

 

Gweithgareddau â Thocyn

Gall darpar anturiaethwyr roi cynnig ar y wal ddringo neu wifren zip tra gall y rhai hynny sy’n chwilio am rywbeth mwy sidêt weld golygfa gwylan o’r pentref a’r bae ar yr olwyn fawr ysblennydd.

 

NoFit State Circus - Lexicon

Rydym wedi ymuno a NoFit State, cwmni syrcas cyfoes, i ddod a chyfuniad i chi na ddylid ei golli o gerddoriaeth fyw, dawns, dylunio llwyfan a sgiliau syrcas traddodiadol.

Ewch i https://www.cymraeg.volvooceanracecardiff.com/digwyddiadau-tocyn/?force=2 am fwy o wybodaeth.

 

Gŵyl Gerddoriaeth Filwrol – Dydd Sadwrn 2 Mehefin

Bydd detholiad o fandiau gorau lluoedd Arfog ei Mawrhydi’r Frenhines gan gynnwys Band Catrawd a Chorfflu Drymiau’r Ffiwsilwyr Cymreig, y Bugles Pipes a Drymiau’r Gatrawd Frenhinol Wyddelig a Band y Morlu Brenhinol yn ymuno â ni ym Mhentref Ras Fôr Volvo.

 

 

Ffeithiau Caerdydd

 

Dyma i chi ambell ffaith ddifyr i groesawu ymwelwyr tro cyntaf â Chaerdydd:

Mae dros 20 miliwn o dwristiaid yn ymweld â Chaerdydd bob blwyddyn.

 

Caerdydd yw dinas Masnach Deg cyntaf y byd. 

Mae’r brifddinas yn honni bod ganddi fwy o gestyll nag unrhyw ddinas arall yn y byd – mae 26 i’w cael yn y ddinas a’r cyffiniau.

Mae mwy o ofod gwyrdd y person yng Nghaerdydd nag unrhyw ddinas fawr arall yn y DU.

 

Ganed yr awdur plant enwog Roald Dahl yng Nghaerdydd.

 

Ganed Harri Morgan, sy’n fwy adnabyddus fel y Capten Morgan a roes ei enw i’r rym, yng Nghaerdydd yn y 1600au.

 

 

Ffeithiau Ras Fôr Volvo

Caiff Ras Fôr Volvo ei chynnal bob tair blynedd. Mae gan bob un sy’n cynnig dîm hwylio o rhwng saith ac unarddeg o griw proffesiynol, gan ddibynnu ar y gymhareb rhwng y rhywiau, sy’n rasio ddydd a nos am dros 20 diwrnod ar y tro ar rai o’r cymalau. Does ganddyn nhw ddim bwyd ffres ar y cwch, felly mae’r criw yn byw oddi ar fwydydd wedi sychu drwy rewi; byddan nhw’n profi amrywiaeth yn y tymheredd o -5 i 40+ gradd Celsius a dim ond un newid o ran dillad a fydd ganddynt.

 

 

Timau Ras Fôr Volvo:

Turn The Tide on Plastic – Moroedd Glân yr Amgylchedd Cenhedloedd Unedig

Team AkzoNobel, Yr Iseldiroedd

Dongfeng Race Team, Tseina

MAPFRE, Sbaen

Vestas 11th Hour Racing, UDA / Denmarc

Sun Hung Kai / Scallywag, Hong Kong

Team Brunel, Yr Iseldiroedd

Gall y capteiniaid newid aelodau’r tîm fesul cymal. Bydd dychwelyd i Foroedd y De yn golygu y bydd y timau yn wynebu amgylchiadau anodd am gyfnodau hirach. Gall criw dynion yn unig gael hyd at saith aelod, ond gallan nhw fynd â hyd at 2 ferch. Os yw’r niferoedd rhwng y rhywiau yn hafal, gallan nhw gael tîm o 10, tra y gall criwiau merched yn unig gael 11 aelod. Gall capteiniaid enwebu cyfuniadau criw gwahanol ar bob cymal. Rhaid i bob tîm gael o leiaf ddau aelod dan 30.

 

Gwybodaeth bellach: Tim Powell 07939 571553 / tim@thinkorchard.com