Galw Am Wirfoddolwyr 50 Diwrnod Cyn Bod Ras Fôr Volvo

Mae 7 Ebrill yn nodi 50 diwrnod cyn bod Ras Fôr Volvo, digwyddiad hwylio anoddaf ac uchaf ei fri y byd, yn dod i Gaerdydd ddydd Sul 27 Mai am bythefnos – a gelwir ar bobl leol i gymryd rhan yn yr achlysur byd-eang hwn ym myd chwaraeon.

 

 

Share
07 Apr 2018

Amlygwyd perygl yr her sydd ynghlwm wrth y Ras yr wythnos ddiwethaf pan gollwyd John Fisher, aelod o griw, i’r môr yng Nghefnfor y De yn ystod siwrne'r fflyd rhwng Seland Newydd a Brasil. Cafodd y drasiedi sylw byd-eang, ond mae’r Ras yn mynd yn ei blaen, ac ymhen saith wythnos yn unig, bydd yn croesi'r Iwerydd o Newport, Rhode Island i gyrraedd Caerdydd, lle bydd ymwelwyr ledled y byd yn cael cyfle i fynd yn agos at y fflyd, ac i ddysgu mwy am Gaerdydd. Mae gwirfoddolwyr bellach yn cael eu penodi i gynorthwyo yn y digwyddiad, felly gall unrhyw un sydd â diddordeb fynd i https://thesportshub-cardiff.com/?lang=CY neu ffonio 02920 205283.

Mae Caerdydd wedi bod yn ffodus iawn o ran cynnal digwyddiadau chwaraeon rhyngwladol mawr yn y blynyddoedd diwethaf - Rownd Derfynol Cynghrair y Pencampwyr UEFA; Cwpan Rygbi’r Byd, Gemau Olympaidd Llundain 2012 er enghraifft, ac mae pobl Cymru bob tro wedi ymateb yn wych i’r galw am wirfoddolwyr i helpu i wneud profiadau ymwelwyr yn fythgofiadwy ac yn llewyrchus i'r economi leol.

Mae angen 500 o wirfoddolwyr arnom i weithio yn rhan o Ras Fôr Volvo pan ddaw i Gaerdydd rhwng 27 Mai a 10 Mehefin ar ôl croesi’r trawsiwerydd. Un gwirfoddolwr sydd eisoes wedi cofrestru yw Hilary Coulson o’r Rhath sy'n 66 oed ac wedi ymddeol o fod yn nyrs. Mae wedi cael profiadau na fyddai erioed wedi breuddwydio amdanynt ers cofrestru fel gwirfoddolwr yng Nghaerdydd pan oedd yn Ddinas Groeso ar gyfer Llundain 2012.

 

Mae ei phrofiadau blaenorol yn cynnwys Cwpan PF 2011, twrnamaint rhyngwladol rygbi cadair olwyn; Hanner Marathon Caerdydd; Tlws Pencampwyr yr ICC; Pêl-droed y Gemau Olympaidd, Gwersylloedd Cyn y Gemau Paralympaidd; Super Cup UEFA; Cwpan Rygbi’r Byd, Rownd Derfynol Cynghrair y Pencampwyr UEFA; Cyfres y Lludw; Pencampwriaeth Hanner Marathon y Byd yr IAAF a llawer mwy. 

 

Felly beth sy’n ei denu? Dywedodd Hilary: “Mae’n rhaid mai fi yw’r gwirfoddolwr sydd â’r lleiaf o ddiddordeb mewn chwaraeon yng Nghaerdydd, ond dydy hynny ddim yn gwneud unrhyw wahaniaeth. Rwyf wedi mwynhau blynyddoedd o hwyl, a’r teimlad o fod yn rhan o dîm. Mae llawer o gyffro i’r digwyddiadau chwaraeon mawr hyn, ac rydych yn cyfarfod â phobl arbennig ac yn dod yn ffrindiau agos. Rwy’n ymwybodol o werth y digwyddiadau mawr hyn ar gyfer enw da ac economi Caerdydd a Chymru, ond rwy'n elwa cymaint arnynt yn bersonol hefyd. Rwy’n falch o gael dangos fy ninas i’r preswylwyr dros dro hyn, a chyda 50 diwrnod cyn i’r fflyd gyrraedd, rwy’n annog pobl i ddod i roi cynnig ar wirfoddoli ar gyfer Ras Fôr Volvo eleni, sy’n Flwyddyn y Môr yma yng Nghymru."

 

Bydd gŵyl am ddim sy’n para pythefnos ym Mhentref Ras Fôr Volvo a leolir wrth ymyl Morglawdd Bae Caerdydd, lle y bydd ymwelwyr yn gallu gweld y cychod, a dod o hyd i amrywiaeth o atyniadau ac adloniant yn thema’r Ras ar y glannau, gan gynnwys cerddoriaeth fyw a pherfformiadau o LEXICON, sef cynnig cyfoes ar dreftadaeth y syrcas, wedi’i greu gan NoFit State a Firenza Guidi o Gaerdydd. Bydd blas Cymreig i’r ŵyl hefyd gyda chynhyrchwyr o Gymru’n cynnig bwyd a diod wedi eu cynhyrchu’n lleol – o fariau yn cynnig cwrw da i’r stondinau bwyd stryd mwyaf poblogaidd.

 

Dechreuodd Ras Fôr Volvo, sy’n 45,000 milltir forol, o Alicante fis Hydref diwethaf, gan deithio’r moroedd ac aros yn rhai o gyrchfannau morol enwocaf y byd fel Hong Kong, Cape Town ac Auckland. Pan fydd y ras yn gadael Caerdydd ar 10 Mehefin, bydd yn symud i Gothenburg a’r Hâg ac yn dod i ben ar ddiwedd mis Mehefin.

Ar ôl Ras Fôr Volvo, bydd Hilary yn cychwyn ar antur newydd sydd wedi dod drwy wirfoddoli… a hynny ym mhen draw'r byd. Bydd Hilary yn teithio i Seland Newydd ac Awstralia i ymweld â ffrindiau a gyfarfu wrth wirfoddoli ar gyfer tîm Paralympaidd Awstralia yng Nghaerdydd, yng Ngŵyl Rygbi’r Golden Oldies, ac yng Nghwpan Rygbi’r Byd yn 2015 – ac wrth gwrs, bydd yn gwirfoddoli mewn gŵyl rygbi yn Seland Newydd yn ystod ei thaith.

 

https://www.cymraeg.volvooceanracecardiff.com/?force=2; www.croesocaerdydd.com/; http://croeso.cymru/

 

Lluniau ar gael yn: http://images.volvooceanrace.com/assetbank-volvo/action/browseItems?categoryId=14538&categoryTypeId=1&allCats=0&sortAttributeId=0&sortDescending=false&page=2&pageSize=60&filterId=-1&showSortingForm=false

 

Diwedd

 

 

Nodiadau i Olygyddion

Pentref Ras Fôr Volvo yng Nghaerdydd

Sinema Globe

Taflu goleuni ar y ras ei hun, y cymeriadau sydd wedi rasio a’r heriau y maen nhw wedi’u hwynebu.

 

Gweithdai yr Acwariwm Môr Cenedlaethol

Amrywiaeth o weithdai llawn hwyl ar blastig un defnydd.

 

Replica Volvo-65

Gwnewch argraff ar eich ffrindiau drwy gael hunlun y tu ôl i lyw atgynhyrchiad o gwch rasio Volvo!

 

Perfformiad gan Citrus Arts, Llongddrylliadau – The Receivers of the Wreck

Perfformiadau corfforol sy’n cyfuno syrcas, dawns a drama i adrodd storïau sydd heb ffiniau.

 

Cerddoriaeth Amser Cinio

Mwynhewch wledd o gerddoriaeth. Bob dydd bydd cerddoriaeth fyw yn y Pentref Bwyd Stryd yn gyfeiliant i’r arlwy ardderchog o fwyd.

 

Syrcas Ieuenctid Organised Kaos – Gweithdai Syrcas

Rhowch gynnig ar diablo, jwglo, seiclo un olwyn a mwy!

 

Gweithgareddau Chwaraeon Dŵr

A fuoch chi erioed eisiau mentro i’r dŵr ond doeddech chi ddim yn gwybod ble i ddechrau? Bydd hyfforddwyr wrth law i gynnig sesiynau blasu ar hwylio a phadlfyrddio sefyll. Cofrestrwch i gael lle am ddim ar y diwrnod!

 

Cerddoriaeth Gyda’r Nos

Bydd y safle ar agor tan 9pm, felly dewch atom i samplo’r bwydydd a diodydd danteithiol ac i ymlacio wrth i’r haul fachlud dros Fae Caerdydd. Bydd sefydliadau gan gynnwys BBC Horizons a SŴN yn cynnal sesiynau cerddoriaeth.

 

Gweithgareddau Tocyn

Gall anturwyr awyddus roi cynnig ar ddringo wal neu weiren wib a gall y sawl sy’n chwilio am weithgaredd llai egnïol weld y pentref a’r bae o’r awyr ar yr olwyn fawr fawreddog.

 

Syrcas NoFit State - Lexicon

Rydym wedi sefydlu partneriaeth â NoFit State, cwmni syrcas cyfoes, er mwyn cyflwyno cyfuniad unigryw o gerddoriaeth fyw, dawns, dyluniadau llwyfan a ffilm gyda sgiliau syrcas traddodiadol.

Ewch i https://www.cymraeg.volvooceanracecardiff.com/digwyddiadau-tocyn/ i gael rhagor o wybodaeth.

 

Gŵyl Gerddoriaeth y Lluoedd Arfog – dydd Sadwrn 2 Mehefin

Detholiad o fandiau Lluoedd Arfog gorau Ei Mawrhydi’r Frenhines, gan gynnwys y Band Catrodol a Chorfflu Drymiau Catrawd Frenhinol Cymru, Helgyrn, Pibellau a Drymiau Catrawd Frenhinol Iwerddon a Band y Môr-filwyr Brenhinol ym Mhentref Ras Fôr Volvo.

 

 

Ffeithiau Caerdydd

Bae Caerdydd oedd project ailddatblygu glannau dŵr mwyaf Ewrop pan y’i datblygwyd ar ddiwedd yr 20fed ganrif, gan droi’r hyn a arferai fod yn borthladd allforio glo mwyaf y byd yn ganolbwynt chwaraeon a hamddena, gan gynnal y Gyfres Hwylio Eithafol ryngwladol flynyddol a sawl digwyddiad Grand Prix Cychod Pŵer a chanŵio rhyngwladol.

 

Dyma rai ffeithiau difyr i groesawu ymwelwyr tro cyntaf â Chaerdydd:

Daw dros 20 miliwn o dwristiaid i Gaerdydd bob blwyddyn.

 

Caerdydd yw prifddinas Masnach Deg gyntaf y byd. 

Hawlia prifddinas Cymru fwy o gestyll nag unrhyw ddinas yn y byd – mae 26 yn y ddinas a’r ardaloedd cyfagos.

Mae mwy o fannau gwyrdd fesul person yng Nghaerdydd nag yn unrhyw un o ddinasoedd mawr eraill y DU.

 

Ganed yr awdur plant enwog Roald Dahl yng Nghaerdydd.

 

Ganed Harri Morgan, sef y Capten Morgan yr enwyd y rỳm ar ei ôl, yng Nghaerdydd yn y 1600au.

 

 

Ffeithiau am Ras Fôr Volvo

Cynhelir Ras Fôr Volvo bob tair blynedd. Mae gan bob un o’r cystadleuwyr dîm rhwng saith ac un ar ddeg o griw proffesiynol, yn dibynnu ar gymarebau rhywedd, sy’n rasio ddydd a nos am fwy nag 20 diwrnod ar y tro ar rai o’r cymalau. Does ganddyn nhw ddim bwyd ffres ar y cwch, felly mae’r criw’n byw oddi ar fwyd rhew-sych; byddan nhw’n profi tymheredd yn amrywio o -5 i +40 gradd Celsius a dim ond un set o ddillad fydd ganddyn nhw.

 

 

Ffeithiau am dimau Ras Fôr Volvo:

Turn The Tide On Plastic – Moroedd Glân Amgylchedd y Cenhedloedd Unedig

Tîm Akzonobel, Yr Iseldiroedd

Tîm Ras Dongfeng, Tsieina

MAPFRE, Sbaen

Vestas 11th Hour Racing, UDA / Denmarc

Sun Hung Kai / Scallywag, Hong Kong

Tîm Brunel, Yr Iseldiroedd

Caniateir i gapteiniaid newid aelodau’r tîm ymhob cymal. Bydd dychwelyd i Foroedd y De’n golygu y bydd y timau’n wynebu amodau anoddach am gyfnod hirach. Caiff pob criw gwrywaidd hyd at saith aelod, ond gallant fynd â hyd at 2 fenyw. Os oes yr un nifer o ddynion a merched, caniateir tîm o 10, gyda thimau menywod yn unig yn cynnwys 11 aelod. Gall capteiniaid enwebu cyfuniadau criw gwahanol ymhob cymal. Mae’n rhaid i o leiaf dau aelod o griw pob tîm fod dan 30 oed.

 

 

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â: Tim Powell 07939 571553 / tim@thinkorchard.com