Arrives in Cardiff
D
A
M
E

Cyrraedd Digwyddiad Cam Caerdydd

Bydd Cam Caerdydd yn cael ei gynnal ym Mae Caerdydd ar arglawdd y morglawdd. Os ydych yn teithio o Fae Caerdydd, cerddwch heibio’r Eglwys Norwyaidd gan ddilyn y llwybr beicio a cherdded tuag at fynedfa’r digwyddiad.

Os ydych yn dod i’r safle o Benarth, cerddwch ar hyd lociau a phontydd y morglawdd a cherdded tuag at y sgwâr sglefrio.

 • Meysydd Parcio

Nid oes unrhyw gyfleusterau parcio ar safle’r digwyddiad, felly rydym yn annog y cyhoedd i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus neu’r cyfleuster Parcio a Theithio.

Meysydd parcio o amgylch Bae Caerdydd:

Havannah Street (CF10 5SG), Stuart Street (CF10 5BZ), Pierhead Street (CF10 4PH)

 • Ar y Trên

Mae gan Drenau Arriva Cymru wasanaeth gwennol i’r diben rhwng gorsaf Heol-y-Frenhines Caerdydd a Bae Caerdydd cyn pen pum munud. Mae’r mynediad at yr ŵyl yn 15 munud o dro a bydd arwyddion tuag ato.

 • Ar y Bws

Bws y Bae yw’r ffordd hawsaf o deithio rhwng canol dinas Caerdydd a Bae Caerdydd. Mae bysus yn teithio bob 12 munud (dydd Llun – dydd Gwener) bob 15 munud (dydd Sadwrn – dydd Sul) a phob 20 munud gyda’r nos. Bydd Bws y Bae’n cyrraedd y tu allan i fynedfa safle’r ŵyl.

Pan fyddwch chi’n prynu tocynnau ar y bws, bydd angen yr arian iawn oherwydd nad oes modd i yrwyr roi newid.

I gyrraedd yn gynt ac i arbed ar gostau tocynnau, gallwch chi ddefnyddio cerdyn iff neu app iff i gadw tocynnau wythnosol, misol neu flynyddol am bris is.

Ewch i Bws Caerdydd i gael rhagor o wybodaeth, tocynnau ac amserlenni.

Mae gwybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus ar Traveline Cymru.

 

 • Teithio o ganol y ddinas? Beth am logi beic gyda Pedal Power o’u swyddfa ym Mhontcanna? Neu, os ydych am weld mwy o Fae Caerdydd, fel Llwybr y Bae, ewch i’w canolfan logi ger safle’r digwyddiad.
 • Tacsi Dragon 029 2033 3333, Capital Cabs 029 2077 7777, Premier Cars 029 2055 5555

 • Teithio i Gaerdydd Mae gwybodaeth am deithio i Gaerdydd ar National Express, drwy’r awyr ac ar y rheilffyrdd ar gael ar www.visitcardiff.com

Dyddiadau Allweddol ac Oriau Agor

Ble i Aros

Os ydych chi’n chwilio am blasty moethus pum seren, gwesty bach clyd, llety anarferol neu hostel go rad, mae gan Gaerdydd rywbeth at ddant pawb – a thro byr yw’r rhan fwyaf o westai a lletyau gwely a brecwast o’r prif atyniadau i ymwelwyr, siopau a gorsafoedd trên.

Mae Caerdydd gyda’r dinasoedd mwyaf ym maes chwaraeon, felly mae’n gallu mynd yn brysur ym misoedd yr haf. Os ydych chi’n cynllunio i fwynhau’r ddinas am hirach, trefnwch lety’n gynnar i osgoi siom.

Mae modd gweld canllaw defnyddiol ar amrywiaeth o opsiynau llety yng nghanol y ddinas ac yn y Bae ar Visit Cardiff.

Y Prif Bethau i’w Gwneud yng Nghaerdydd

Pan na fyddwch chi yng nghanol cyffro Cam Caerdydd, beth am weld y ddinas?

 • Cei'r Fôr-Forwyn

Gallwch fwyta, yfed ac ymlacio ar lannau’r dŵr yng nghanol Bae Caerdydd. Mae Cei’r Fôr-Forwyn ond yn daith gerdded fer o’r Pentref Rasio.  Does dim i’w guro am fwyta allan, tamaid clou neu ymlacio gyda diod mewn un o’r 30+ o fwytai, barrau a chaffis. Mae yma fwyd o bob cwr o’r byd – o hufen iâ Cymreig i swshi Japaneaidd, byrgyrs Americanaidd a pizza Eidalaidd, a llawer mwy – mae gan Gei'r Fôr-Forwyn rywle i blesio pob blas, chwant a phoced.

 • Castell Caerdydd

Dewch atom i fwynhau Gwledd Gymreig mewn noswaith o letygarwch Cymreig – y gorau sydd gan Gymru o ran adloniant, bwyd, a chroeso cynnes gan y staff. Cewch flas ar fedd wrth gyrraedd, pryd tri chwrs gan gynnwys danteithion lleol, difyrwyr mewn gwisgoedd traddodiadol a thelynor.

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Mae Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn sefyll yng nghalon canolfan ddinesig ysblennydd Caerdydd heddiw ac mae’n gartref i gasgliadau celf cenedlaethol, hanes naturiol a daearegol Cymru. Cynhelir yno hefyd arddangosfeydd fawr dros dro neu ar daith.

 • Sain Ffagan

Mae Sain Ffagan yn un o brif amgueddfeydd awyr agored y byw ac mae ar frig atyniadau treftadaeth o ran ymwelwyr. Mae pob adeilad wedi’i rewi mewn amser, mae’n agor drws i hanes Cymru, ac mae’n cynnig cipolwg ar y gorffennol.

 • Canolfan Mileniwm Cymru

Agorwyd Canolfan Mileniwm Cymru yn 2004 ac mae eisoes wedi ennill bri fel un o’r prif leoedd i fynd yn y byd am gelf a diwylliant. Mae ein hymwelwyr yn dod i fwynhau sioeau gerdd West End mawr, opera, bale a dawns gyfoes, hip hop a chomedi fyw, arddangosfeydd celf, gweithdai, diwrnodau hyfforddiant, perfformiadau am ddim yn y cyntedd bob dydd, teithiau tywys, barrau a bwytai.

 • Canolfan Dŵr Gwyn Ryngwladol Caerdydd

Mae Canolfan Dŵr Gwyn Ryngwladol Caerdydd yn gyfleuster antur ar alw cyffrous yng nghanol y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol. Mae gan ganolfan DGRhC gynifer o weithgareddau i’w cynnig, felly beth bynnag fo’r gweithgaredd dŵr rydych chi’n chwilio amdano, does dim dwywaith bydd e ar gael yno!

 • Siopa

Os hoffech chi fynd i siopa’n fwy na dim byd arall, gewch chi mo’ch siomi! Mae Caerdydd yn brifddinas siopa. Dechreuwch eich taith yng Nghanolfan Siopa Dewi Sant, un o ganolfannau siopa diweddaraf, disgleiriaf a mwyaf y DU, Arcêd y Frenhines, neu un o arcêds hŷn Caerdydd fel y Royal, Castell, y Stryd Fawr neu Morgan.

I weld rhagor o’r prif atyniadau, ewch i Visit Cardiff

 

Newsletter sign up

Keep up to date with all the latest Cardiff event news and updates by signing up to our newslestter below

Sign Up